جدول شهریه ثابت و متغییر کارشناسی ارشد ورودی 89

شرح

شهریه ثابت

شهریه یک واحد نظری

شهریه یک واحد عملی

شهریه یک واحد پایان نامه

شهریه تمدید پایان نامه

 

رشته های فنی و مهندسی و علوم و پایه

 

8888100 ریال

572700ریال

774300 ریال

2789500 ریال

4443050 ریال

رشته های علوم انسانی

8124500  ریال

572700 ریال

774300 ریال

2789500 ریال

4062250 ریال

جدول شهریه ثابت و متغییر کارشناسی ارشد ورودی 90

شرح

شهریه ثابت

شهریه یک واحد نظری

شهریه    یک واحد عملی

شهریه یک واحد پایان نامه

شهریه تمدید پایان نامه

رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه

10219000 ریال

658600 ریال

890400 ریال

3207900 ریال

5109500 ریال

رشته های علوم انسانی

9343200 ریال

 658600 ریال

890400 ریال

3207900 ریال

4671600ریال

جدول شهریه ثابت و متغییر دکتری تخصصی ورودی 89

شرح

شهریه ثابت

شهریه یک واحد نظری

شهریه    یک واحد عملی

شهریه یک واحد پایان نامه

دکترتخصصی(phD)

20462800ریال

2040900 ریال

2449000 ریال

6927600 ریال

جدول شهریه ثابت و متغییر دکتری تخصصی ورودی 90

شرح

شهریه ثابت

شهریه یک واحد نظری

شهریه    یک واحد عملی

شهریه یک واحد پایان نامه

دکتری تخصصی(PhD)

24512200 ریال

2449100 ریال

2938800 ریال

8313100 ریالجدول شهریه ثابت و متغییر کارشناسی ارشد ورودی 91

 

شرح

شهریه ثابت

شهریه یک واحد نظری

شهریه یک واحد عملی

شهریه یک واحد پایان نامه

شهریه تمدید پایان نامه

 

رشته های فنی و مهندسی و علوم و پایه

 

10729900 ریال

691500ریال

934900 ریال

3368300ریال

5364950 ریال

رشته های علوم انسانی

9810400 ریال

691500 ریال

934900 ریال

3368300 ریال

4905200 ریال

 

 

 

 

جدول شهریه ثابت و متغییر دکتری تخصصی (PH.D) ورودی 91

 

شرح

شهریه ثابت

شهریه یک واحد نظری

شهریه    یک واحد عملی

شهریه یک واحد پایان نامه

دکترتخصصی(phD)

رشته های علوم انسانی

25737800 ریال

2571500 ریال

3085700 ریال

8728800 ریال

 

 

 

جدول شهریه ثابت و متغیر کارشناسی ارشد ورودی 92

شرح

شهریه ثابت

شهریه یک واحد نظری

شهریه یک واحد عملی

شهریه یک واحد پایان نامه

شهریه تمدید پایان نامه

رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه

11051800 ریال

712250 ریال

962950 ریال

3469350 ریال

5525900 ریال

رشته های علوم انسانی

10104710

ریال

712250 ریال

962950 ریال

3469900 ریال

5252900 ریال

 

 

جدول شهریه ثابت و متغیر دکتری تخصصی (PH.D) ورودی 92

شرح

شهریه ثابت

شهریه یک واحد نظری

شهریه یک واحد عملی

شهریه یک واحد پایان نامه

دکتری تخصصی (PH.D) رشته های علوم انسانی

26509903 ریال

2648650 ریال

3178270 ریال

8990560

 ریال

 

امور مالی واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی

 

 

 

 

 

امور مالی واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی


 
نشانی: تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - کدپستی : 1477893855 صندوق پستی : 14515/775
تلفن : 44865179-82
44865154-8
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.